เครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นปุ๋ย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วงษ์สวัสดิ์ จำปาทองเกษตรกรรม
2นาง ยุพา จุทองประมง
3นาย วิสุตร์ มังสาสามัญ
4นาย ธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รุ่งเกียรติ ทับทิมทองปวช.
2นางสาว จุฑารัตน์ เปี่่ยมนองปวช.
3นาย ชัยชาญ เนียมเงินปวช.
4นางสาว จันทนา เทพทองปวช.
5นาย ภานุวัฒน์ ศรีบุญมีปวช.
6นาย วันชัย เขียวคลี่ปวส.
7นาย ธวัชัย ช้างน้ำปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

แนวคิด เป็นสิ่งประดิษฐ์ช่วยลดแรงงาน ต้นทุน ช่วยในการประกอบอาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นปุ๋ย และศึกษาความพึงพอใจในการใช้ พบว่าเครื่องมีประสิทธิภาพสามารถลำเลียงผลสับปะรดได้ 750 กิโลกรัม/ชั่วโมง และแบบใช้เข่งลำเลียงสับปะรดได้ 125 กิโลกรัม/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพสุงกว่า 83 เปอร์เซ็นต์ ด้านประสิทธิภาพการพ่นปุ๋ย รถลำเลียงสับปะรดและพ่นปุ๋ยพ่นได้พื้นที่ 2 ไร่/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องพ่นแบบสะพายบ่า 50 เปอร์เซ็นต์ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้พบว่า ระดับมากที่สุด การวิเคราะห์ทางเศษฐ์ศาสตร์พบว่า จุดคุ้มทุนอยู่ที่ระยะเวลา 30-40 วัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เคลื่อนทีด้วยตัวเอง ใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ เคลื่อนทีด้วยล้อตะขาบได้ทุกสภาพดิน สะดวกและใช้งานง่าย มีการทำงานได้ 2 ระบบคือ ใช้บรรทุกลำเลียงสับปะรดในช่วงการเก็บเกี่ยว และใช้ช่วยในการพ่นปุ๋ยในช่วงการปลุก ประสิทธิภาพสูง
ช่วยในการประกอบอาชีพลำเลียงผลสับปะรดได้มากกว่าแบบขนด้วยเข่งถึง 83 เปอร์เซ็นต์ และสามารถพ่นปุ๋ยน้ำ ได้พื้นที่ 2 ไร่/ชั่วโมงนอกจากนี้ สามารถนำไปในอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรในการลำเลียง และพ่นสเปรย์ปุ๋ยน้ำและ ชีวภัณฑ์