เครื่องกายภาพบำบัด 2in1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาวินี กอผจญอุตสาหกรรม
2นาย นพพร กอผจญอุตสาหกรรม
3นาย ปัญจพล แก้วมูลอุตสาหกรรม
4นาย ภานุวัฒน์ กำลังแพทย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิทวัฒน์ สารจันทร์ปวช.
2นางสาว กมลวรรณ สุโพธิ์ปวช.
3นางสาว ศศิธร คำโสภาปวช.
4นาย นตธีกร ช่อทับทิมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องกายภาพบำบัด 2in1 จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครื่องทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยทางแขนและขา เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยโดยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ขั้นตอนการสร้างเครื่องทำกายภาพบำบัดแขนและขา และขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของเครื่องทำกายภาพบำบัดทางขา ผลการศึกษาพบว่า สามารถใช้งานได้จริง จากการสอบถามพยาบาลวิชาชีพ จากศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และส่วนของการศึกษาหาประสิทธิภาพของเครื่องทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยทางขา พบว่าได้รับความพึงพอใจระดับมากที่สุด และวิจัยสามารถพัฒนาต่อยอดได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยทางแขนและขาหรือลักษณะเป็นเครื่องกายภาพบำบัดแบบ 2in1 โดยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับฟันเฟืองและมีการตั้งเวลาระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถให้ผู้ป่วยได้นำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรง
1. เครื่องทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยทางแขนและขาที่มีประสิทธิภาพ
2. สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และจดสิทธิบัตร