แอพพลิเคชั่น ตรวจสอบผู้ใช้รถผิดระเบียบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิชัย นาเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปทุมพร ลครพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง แจ่มจันทร์ หอมระหัสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อิทธิพล บุตรวงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อดิสรณ์ ปู่หลุ่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุภาพร แก้วแสนปวช.
2นาย ธนัญชัย ไทยอ่อนปวช.
3นาย สุธิน ชัยแสงปวช.
4นาย วิชัย หนองเสปวส.
5นางสาว ชบาไพร อินทร์เพ็ชรปวส.
6นาย จักรกฤษณ์ ธารานิติกุลปวส.
7นาย อนุกูล จันทร์เขียวปวส.
8นางสาว สร้อยมาลัย ถิ่นสำโรงปวส.
9นาย ณัฏฐชัย พัฒนาศรีปวส.
10นางสาว จิริญญา เทือกกองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ของนักเรียน นักศึกษาได้ 2)เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้โทรศัพท์ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้รถ ของนักเรียน นักศึกษาที่จอดรถผิดระเบียบได้ จากการทดสอบการทำงาน พบว่าสามารถ ตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของรถได้ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถทำงานได้ครอบคลุมตามขอบเขต ที่กำหนดไว้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ที่จอดรถในโรงจอดรถ จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น ผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์แอพพลิเคชั่น เป็นการประเมินลักษณะการออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด โดยทดสอบจากผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละได้ 86.2 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แอพพลิเคชั่น ตรวจสอบผู้ใช้รถผิดระเบียบ เป็นแอพพลิเคชั่นตรวจสอบ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยใช้ QR Code ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของรถ เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดรถผิดระเบียบ ซึ่งทำให้ผู้ใช้รถมีความรับผิดชอบในการจอดรถอีกทั้งยังช่วยให้จอดรถได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และผู้ที่เข้ามาจอดรถอ ต้องรับผิดชอบในการจอดรถของตนเองมากขึ้น ซึ่งจะถูกตรวจสอบได้จาก QR Code และเลขป้ายทะเบียบรถ ที่ติดไว้กับตัวรถ
1. ได้แอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ของนักเรียน นักศึกษาที่จดรถผิดระเบียบ
2. ช่วยลดปัญหา ของนักเรียน นักศึกษาที่จดรถผิดระเบียบได้มากขึ้น