หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิวกร ธนาพงษธรอุตสาหกรรม
2นาย นิตินัย ชัยเสนาอุตสาหกรรม
3นาย สมบัติ มุงเคนอุตสาหกรรม
4นาย พงษ์ฤทธิ์ สงครามอุตสาหกรรม
5นาย เดชาธร ยืนยงชาติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เพ็ญนภา แสงรัมย์ปวช.
2นางสาว ศิริลักษณ์ ทีทองปวช.
3นาย พีรพัฒน์ กองรัมย์ปวช.
4นาย สุเมธ ทรัพย์คณารัตน์ปวช.
5นาย สิทธินนท์ เหวยรัมย์ปวส.
6นางสาว โสรดา มานรัมย์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

หุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นในงานเชื่อมโลหะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะที่สำคัญ เพื่อลดอัตราการใช้แรงงานมนุษย์ที่เกิดผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงานด้านการเชื่อมโลหะ อีกทั้งแรงงานที่มีฝีมือในงานเชื่อมโลหะก็มีอยู่อย่างจำกัดและขาดแคลนเป็นอย่างมากในตลาดแรงงานของไทย จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหุ่นยนต์เชื่อมโลหะขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนในการนำเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศที่มีราคาที่สูงมากและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นหุ่นยนต์แบบคาร์ทีเชี่ยนขนาด 4 แกน คือ แกนเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น 3 แกน และแกนเคลื่อนที่แบบหมุน 1 แกน
2. รูปแบบการเชื่อมสามารถเชื่อมแบบเป็นเส้นตรง (Line) และเชื่อมแบบเส้นโค้ง (Arc) ได้
3. การสอนหุ่นยนต์ใช้การสอนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสามารถบันทึกข้อมูลการทำงานลงสู่หน่วยความจำของ หุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์สามารถทำงานตามข้อมูลที่บันทึกไว้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไป
4. ข้อมูลงานเชื่อมที่เคยสอนไปแล้วสามารถแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังได้
5. เมนูการใช้งานในโปรแกรมมีภาษาไทย เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของคนไทย