อุปกรณ์เก็บผลไม้เอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์เก็บผลไม้อเนกประสงค์ ให้เกษตรกรหรือชาวสวนผลไม้ใช้ในการเก็บผลผลิต เนื่องจากชาวสวนผลไม้หลายคนยังใช้วิธีขึ้นเก็บผลไม้บนต้นไม้อยู่ ทำให้การเก็บผลผลิตช้าและมีความเสี่ยงที่จะพลัดตกลงมาจากต้นไม้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาอุปกรณ์เก็บผลไม้ขึ้นมา เพื่อช่วยในการเก็บผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว สะดวกในการทำงานในพื้นที่สวนผลไม้ ในธุรกิจครอบครัว สามารถนำอุปกรณ์เก็บผลไม้อเนกประสงค์นี้ไปใช้งานได้อย่างสะดวก และลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกต้นไม้ เนื่องจากขึ้นไปเก็บผลผลิตที่สูง ตามกิ่งเล็กๆที่เสี่ยงต่อการหักของกิ่งไม้ จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้จึงได้พัฒนาอุปกรณ์เก็บผลไม้อเนกประสงค์ขึ้นมาเพื่อใช้เกษตรกรหรือชาวสวนผลไม้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อช่วยในการเก็บผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว สะดวกในการทำงานในพื้นที่สวนผลไม้ ในธุรกิจครอบครัว สามารถนำอุปกรณ์เก็บผลไม้อเนกประสงค์นี้ไปใช้งานได้อย่างสะดวก และลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกต้นไม้ เนื่องจากขึ้นไปเก็บผลผลิตที่สูง ตามกิ่งเล็กๆที่เสี่ยงต่อการหักของกิ่งไม้
ทำให้การเก็บผลผลิตช้าและมีความเสี่ยงที่จะพลัดตกลงมาจากต้นไม้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาอุปกรณ์เก็บผลไม้ขึ้นมา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยุทธภูมิ คลังแสงอุตสาหกรรม
2นาย สัญญา แก้วใสอุตสาหกรรม
3นาย เจษฎา สีแก้วน้ำใสอุตสาหกรรม
4นาย มานิตย์ บุญเกิดอุตสาหกรรม
5นาย ศตวรรษ ชัยพิมูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทิพัฒน์ ชมภูปวส.
2นาย ก้องเกียรติ สุขโสมปวส.
3นาย วิชยุตม์ พรมเลาปวส.