ระบบหยดน้ำพืชไร่พลังงานแสงอาทิตย์ KIC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนกร โคกสีอำนวยอุตสาหกรรม
2นาย อดิศักดิ์ พะวงค์อุตสาหกรรม
3นาย ชัยกมล หนูแก้วอุตสาหกรรม
4นาย นันธสอน มัธยมอุตสาหกรรม
5นาย วัชระ ไชยษาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ พรมพันธ์ปวส.
2นาย ทินภัทร หอมจันดีปวส.
3นาย ศุภชัย แก้วเจริญปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าในการสูบน้ำในถัง 200 ลิตรระหว่างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต่อชุด CVT กับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต่อตรง ผลเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต่อชุด CVT ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่าเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต่อตรง 82 W และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต่อชุด CVT มีอัตราการไหลมากกว่าเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต่อตรงจำนวน 2 ลิตร/นาที โดยใช้เวลา 10 นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การใช้เทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนในชุมชนเกษตรกรรมเนื่องจากทางวิทยาลัยฯ มีความต้องการศึกษาวิจัยในการพัฒนาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นต้นแบบโซล่าเซลล์ ใช้ทางการเกษตรกรรมได้แก่ เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกอ้อย เพื่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการทําการเกษตรของชุมชนและเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
พัฒนาใช้งานเทคโนโลยีด้านโซล่าเซลล์เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเพื่อการเกษตรและซึ่งอาจช่วยให้เทคโนโลยีด้านโซล่าเซลล์การใช้งานอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ในอนาคต