ทรีตเมนต์บำรุงผมรังไหม ( Silky Hair Treatment )

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ประยูร จรรยาสามัญ
2นาย กิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชฎาพร นามรัตน์ปวส.
2นางสาว สกุลกร อาจศัตรูปวส.
3นางสาว เจนจิรา ไชยดำปวส.
4นางสาว สุภัสสร อารีเอื้อปวส.
5นาย มังกร แสนยะมาตย์ปวส.
6นาย อดิศร โนนนอกปวส.
7นางสาว โยธิชา โยธะชัยปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทรีตเมนต์บำรุงผมรังไหม (Silky Hair Treatment) พบว่า 1) น้ำด่างขี้เถ้า 1,000 มิลลิลิตร สกัดรังไหม 50 กรัม ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จะได้สารสกัดรังไหมที่มีความเข้มข้นเหมาะสม 2) สารสกัดรังไหม 100 กรัม เหมาะสมในการทำทรีตเมนต์บำรุงผมรังไหม ทรีตเมนต์บำรุงผมรังไหมมีสีเหลืองครีมเข้ม ได้กลิ่นรังไหม เนื้อทรีตเมนต์เข้มข้นเนียนสวย ไม่แยกชั้น 3) เมื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์ทรีตเมนต์บำรุงผมรังไหม และให้ผู้บริโภคทดลองใช้ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.52) เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องผมนุ่มสลวย เงางาม ผมมีน้ำหนักไม่ชี้ฟู

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทรีตเมนต์บำรุงผมรังไหม (Silky Hair Treatment) ใช้สารสกัดรังไหมเป็นส่วนผสม สารสกัดรังไหมมีโปรตีน 2 ชนิด ได้แก่ เซริซิน หรือ โปรตีนกาวไหม และไฟโบรอิน หรือ โปรตีนเส้นใยไหม ในการสกัดรังไหมเลือกใช้วิธีธรรมชาติ โดยใช้น้ำด่างขี้เถ้าแทนด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ จึงถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ (Natural Product)
ทรีตเมนต์บำรุงผมรังไหมช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มลื่น เงางาม ปิดเกล็ดผม ลดปัญหาผมร่วงที่เกิดจากการสะสมของสารเคมี จึงเหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ ต้องการลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน รวมทั้งกลุ่มผู้บริโภคที่พึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์