แก้วสวยด้วยลายศิลป์

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การทำแก้วสวยด้วยลายศิลป์ มีจุดประสงค์เพื่อนำความงดงามของลายไทยที่มีความประณีตละเอียดซึ่งแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของลวดลาย นำเสนอความเป็นไทยเพราะเป็นการผสมผสานความเป็นไทยโดยการนำแก้วไวน์ซึ่งแก้วชนิดนี้ใช้เยอะในงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ของชำร่วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงมีการคิดค้นการถ่ายทอดความเป็นไทย ความต้องการด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของใช้ประดับตกแต่งในงานเลี้ยงงานแต่งงานจากวัสดุของใช้ที่มีอยู่ภายในบ้าน นำมาต่อยอดมาพัฒนาให้มีความสวยงามแปลกใหม่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นภาพดอกไม้ ภาพหงส์ รองลงมาเป็นลายสร้างสรรค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทำแก้วสวยด้วยลายศิลป์ มีจุดประสงค์เพื่อนำความงดงามของลายไทยที่มีความประณีตละเอียดซึ่งแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของลวดลาย นำเสนอความเป็นไทยเพราะเป็นการผสมผสานความเป็นไทยโดยการนำแก้วไวน์ซึ่งแก้วชนิดนี้ใช้เยอะในงานโรงแรม
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ของชำร่วย ใช้ประดับตกแต่งบนโต๊ะอาหาร มีการดัดแปลงทำเป็นแจกันดอกไม้ นำมาตั้งโชว์ เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน
1. เพื่อใช้ประดับตกแต่งบนโต๊ะอาหาร มีการดัดแปลงทำเป็นแจกันดอกไม้
2. เพื่อนำมาใช้ในการจัดงานเลี้ยง งานเลี้ยงในโรงแรม
3. เพื่อนำมาใช้ในการจัดงานแต่ง หรืองานแฟนซี
4. เพื่อนำมาตั้งโชว์ เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บุหลัน อาสาสนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาง อุไรวรรณ คำภูสามัญ
3นางสาว จามรี ชนยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว มารศรี เลพลสามัญ
5นางสาว ดวงใจ ทองโพธิ์ลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิตยาพร นามวงษาปวช.
2นางสาว ศิลาวรรณ พลขันธ์ปวช.
3Miss นิภาภัทร เหลาดวงดีปวช.