การพัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานหมุนเวียน

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยมีแนวความคิดที่จะสร้างรถไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานหมุนเวียน สามารถพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ผลิตได้เองภายในประเทศ ทำให้ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งขึ้น และสามารถพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ นอกจากนี้พลังงานที่ผลิตได้ยังเป็นพลังงานสะอาดที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานหมุนเวียน
1. ได้ต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานหมุนเวียน
2. ได้รถไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานหมุนเวียน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
3. เกิดการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก และลดการพึ่งพาพลังงาน จากต่างประเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยกมล หนูแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ประสิทธิชัย หวานนอกปวส.
2นาย ปริญญา แก้วเลาปวส.
3นาย กฤษณะ มุ่งภูเขียวปวส.