อุปกรณ์เปิดฝาน้ำกลั่นแบตเตอรี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต ไชยธงรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย สัญญา นุกูลอุตสาหกรรม
3นาย พรศักดิ์ ไฟรถแสงอุตสาหกรรม
4นาง ประภาพร บึงลอยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วราภรณ์ ทองกาสีปวช.
2นาย วีระพงษ์ นัคเรศร์ปวส.
3นาย ศุภกร โสมาบุตรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากรถยนต์มีฝาน้ำกลั่นแบตเตอรี่ของรถยนต์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันหลายแบบ ในบางครั้งลูกค้าที่เข้ามาใช้ศูนย์บริการ มีการแจ้งช่างผู้ปฏิบัติงานว่าฝาน้ำกลั่นแบตเตอรี่นั้นเป็นลอยและบางคันมีลอยแตกร้าวโดยช่างปฏิบัติงาน มีวิธีการปฏิบัติงานเช่นใช้ด้ามขันล้อ หรือไขควงแบนขนาดใหญ่มาขันที่บริเวณฝาน้ำกลั้นแบตเตอรี่ที่ลูกค้าแจ้งมาในรายการซ่อมซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีอันตรายต่อแบตเตอรี่ลูกค้า และช่างปฏิบัติงานใช้เวลานานในการปฏิบัติงาน จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น ทางผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นพัฒนา อุปกรณ์เปิดฝาน้ำกลั่นแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อแบตเตอรี่รถลูกค้า และช่างปฏิบัติงานอีกทั้งลดเวลาในการปฏิบัติงาน หรือเจ้าของรถใช้งานอุปกรณ์เปิดฝาน้ำกลั่นแบตเตอรี่ได้เอง สะดวกสบาย และไม่ทำให้ฝาน้ำกลั่นแบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาน้ำกลั่นแบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย

ช่วยให้ใช้เครื่องมือให้ถูกประเภท

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์เปิดฝาน้ำกลั่นแบตเตอรี่

ช่วยให้อำนวยความสะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์เปิดฝาน้ำกลั่นแบตเตอรี่ และลดเวลาในการบริการ
สามารถขันฝาน้ำกลั่นแบตเตอรี่ได้ง่าย

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือผิดประเภท

มีความปลอดภัยต่อรถลูกค้าและช่างเทคนิค

เป็นเครื่องมือที่ยังไม่มีใช้ในศูนย์บริการ

เพื่อให้ประชาชนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หรือท้องถิ่น1