เครื่องรับทิ้งขวดพลาสติกพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องรับทิ้งขวดพลาสติกพลังงานแสงอาทิตย์นี้ นี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนทางด้านวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาคปฏิบัติซึ่งทำให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสามารถสร้างนิสัยในการทิ้งขยะได้ มีราคาถูก นี้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพดีถูกต้องและแม่นยำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ระบบการทำงานถูกควบคุมด้วย ARDUINO NANO และ Node MCU
2 เครื่องรับทิ้งขวดพลาสติกพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถตรวจสอบขวดพลาสติกได้ทีละใบ
3 เครื่องรับทิ้งขวดพลาสติกพลังงานแสงอาทิตย์สามารถรับข้อมูลบัตร RFID ได้สูงสุด 100 ใบ
1 เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องรับทิ้งขวดพลาสติกพลังงานแสงอาทิตย์
2 เรียนรู้การใช้ ARDUINO และ Node MCU ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3 เพื่อทำให้เกิดการแยกขยะที่ถูกวิธี
4 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต กองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงเงินอุตสาหกรรม
3นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรดนัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอุตสาหกรรม
5นาย พุฒิพงศ์ อยู่คงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาคริตฐ์ รัตนวงศ์จันทร์ปวส.
2นาย พีรพัฒน์ มากำชัยปวส.
3นาย ยุทธนา เหมือนวงษ์ปวส.
4นาย สุรศักดิ์ พลเศษปวส.
5นาย อภิศักดิ์ กล้ารอญปวส.
6นาย ณัฐพล นางคำปักดีปวส.
7นาย ชิษณุพงศ์ ฉิมวงค์ขอมปวส.
8นาย ปุณพัฒน์ หนักเพ็ชร์ปวส.
9นาย ปฏฺิภาณ ช้างพึ่งปวส.
10นาย ชิษณุ ชิตุพงษ์วิเวทปวส.