ชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ยางรถยนต์เก่าที่ถูกเปลี่ยนทิ้ง ที่เป็นสิ่งมีมูลค่าน้อย คณะผู้จัดทำจึงเกิดแนวความคิดนำมาดัดแปลงและตกแต่งให้เกิดความสวยงาม โดยศิลปะในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ด้วยมือ จัดทำเป็นชุดนั่งเล่นเอนกประสงค์ เป็นการเพิ่มมูลค่าและสามารถใช้งานได้จริง จากความสวยงามนั้นยังใช้ในการตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่ ทำให้มีผลต่อสุขภาพจิตที่ดีและ ได้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบลวดลาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพิ่มมูลค่าของยางรถยนต์ที่ไร้คุณค่าให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น เป้นชุดนั่งเล่นที่สามารถใช้งานได้จริง และสามารถสร้างรายได้ให้กับผุ้จัดทำได้
ใช้เป็นชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์ จัดมุมพักผ่อน นั่งรับประทานอาหาร,หรือนั่งทำงาน สามารถนำผ้าที่หุ้มเบาะนั่งมาทำความสะอาดแลเปลี่ยนชุดผ้าหุ้มได้ตามสีที่ต้องการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธันยพร โพธิ์ตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เทพพิทักษ์ หมื่นลิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3ว่าที่ ร.ต. หญิง วรรธิดา วรสุทธิพงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จุฑาทิพย์ พรมหาลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว นงคราญ หวานขมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สไบทิพย์ แทบทามปวช.
2นางสาว วิภาดา วันจงคำปวช.
3นางสาว พิมพกานต์ เสนาคมปวช.
4นาย นวัต โคตโยธีปวส.
5นาย อำพล ด่านจงปวส.
6นาย ศรสุทธา คำมีปวส.
7นาย พรชัย สีกำพี้ปวส.