มหัศจรรย์ศิลปะจากใบไม้

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ต้นแก้ว เป็นต้นไม้ที่พบเห็นได้ทุกที่ของประเทศไทย ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก เป็นไม้ที่ความหมายที่เป็นมงคล คนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นแก้วไว้ จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้าบ้าน และสามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน ทั้งดอก ใบ ก้าน และราก โดยเฉพาะใบแก้ว มีลักษณะใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีความมนเล็ก และหนา นอกจากจะมีสรรพคุณทางยาแล้ว ใบแก้วยังมีความหนามากกว่าใบไม้ชนิดอื่น ซึ่งสามารถนำมาผ่านขั้นตอนการประดิษฐ์ ดัดแปลง ต้ม ย้อม เคลือบสารเคมี จะทำให้เกิดความสวยงาม คณะผู้วิจัยจึงคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยนำใบแก้วมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่งต่างๆ ด้วยฝีมือให้เป็นศิลปะที่มีความละเอียดอ่อน มุ่งหวังที่จะดำรงความงดงามตามธรรมชาติที่เป็นไม้มงคล เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์ สืบสานงานหัตถศิลป์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย และสามารถพัฒนาสู่ระบบพาณิชย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามในโอกาส ต่าง ๆ และใช้เป็นของที่ระลึก
1. ได้ประดิษฐ์มหัศจรรย์ศิลปะจากใบไม้ ที่ได้จากวัสดุตามธรรมชาติด้วยงานฝีมือ
2. อนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย
3. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และสามารถพัฒนาสู่ระบบพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เสาวณี ขันติโลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุรเดช กลิ่นพยอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วรรณภา แจระโวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว กาญจนา จันทร์สมานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ณัฐวิภา ปะวันโนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จารุวรรณ ตราไชยปวช.
2นางสาว ธนัฐดา ปะมังคะสังปวช.
3นางสาว สุมินตรา หมื่นศรีพรมปวช.
4นาย พิทักษ์ อุปนิตย์ปวช.
5นางสาว จิรนันท์ บรรณศรีปวช.
6นาย ภิรเดช ประไชโยปวส.
7นางสาว พรนภา แย้มยิ้มปวส.
8นางสาว ชนิตา อะมะมูลปวส.
9นางสาว กัณฐมณี ชินปัทม์ปวส.
10นางสาว ศิริวรรณ สะแกทองปวส.