หัตถศิลป์ร่วมสมัย "หนึ่งในอีสาน" E-san Classic

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วัลภา อินกะสังข์สามัญ
2นาง จิดาภา สุขจิตต์สามัญ
3นางสาว อุษา ดียิ่งสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิวนาถ โกรัมย์ปวส.
2นาย บุญญฤทธิ์ วิไลฤทธิ์ปวส.
3นาย สุริยา สุทธิ์ปวส.
4นาย ภูวิทย์ ปะรุวรรณรัมย์ปวส.
5นาย วุฒินันท์ สำเร็จรัมย์ปวส.
6นาย สมศักดิ์ กงประโคนปวส.
7นาย อัมรินทร์ สุดวงษ์ปวส.
8นาย ธีรภัทร บรรฑิตรัมย์ปวส.
9นาย ภัทรพล หนูไพรปวส.
10นาย อนุศักดิ์ เดชมาตย์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย คนไทยทั้งประเทศทำนาปลูกข้าว ไว้ใช้บริโภคและส่งออก คณะวิจัยมีความเห็นว่า หลังจากเกษตรกรในท้องถิ่นเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วควรที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง จึงคิดประดิษฐ์งานหัตถศิลป์ร่วมสมัย โดยใช้วัสดุ ได้แก่ เมล็ดข้าวเปลือก ซึ่งเป็นผลผลิตของกษรกรในท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็น ภาพชุด หัตถศิลป์ร่วมสมัย “หนึ่งในอีสาน” E-san Classic ชุด ข้าวรวงทอง ผสมผสานกับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กรอบรูปที่ระลึกบรรจุภาพงานหัตถศิลป์จากเมล็ดข้าวเปลือก แสดงถึงเอกลักษณ์ที่เป็นหนึ่งในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาศต่างๆ และประดับตกแต่งอาคาร บ้านเรือน