เครื่องเก็บข้าวตากลาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สิริมา ผลจันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไกรวุฒิ สุจินพรัหมปวส.
2นาย ปิยวัฒน์ ใสแจ่มปวส.
3นาย วันชัย นิยมกล้าปวส.
4นางสาว นภานุช สืบสันต์ปวส.
5นางสาว ปาริชาติ ไม่ลืมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ เครื่องเก็บข้าวตากลาน ซึ่งมีขนาดความกว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.60 เมตร หนัก 50 กิโลกรัม หลักการทำงานใช้เครื่องยนต์เบนซินเล็กในการขับเคลื่อนระบบผ่าน ระบบเพลาและสายพาน หลักการทำงานเครื่องเก็บข้าวตากลานจะกวาดข้าวเปลือกเข้าสู่ระบบสายพานลำเลียง ส่งต่อไปยังชุดกะพ้อตักข้าวเพื่อทำการตักข้าวเปลือกใส่กระสอบ ประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถเก็บข้าวเปลือกได้ 1 กระสอบ/(50 กิโลกรัม)/ 2 นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเก็บข้าวเปลือกได้ 1 กระสอบ/(50 กิโลกรัม)/ 2 นาที
1.ช่วยลดปัญหาสุขภาพของผู้ใช้งาน
2.สามารถทำงานได้คนเดียว
3.ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา