ชุดควบคุมระบบน้ำในอาคาร (Water control system in the building)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นริศรา ทองยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณรงค์ศักดิ์ ด้วงตะกว่าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ชาญณรงค์ พรมแสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศุภนุช เสนนอกปวช.
2นาย กฤษฎา จงปัตนาปวช.
3นาย กฤษณา กองผาปวช.
4นาย เส้นตรง แสนวาปวช.
5นางสาว ฐิติยาภรณ์ คำมะมูลปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องชุดควบคุมระบบน้ำในอาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดควบคุมระบบน้ำ ศึกษาประสิทธิภาพ ของการใช้งานชุดควบคุมระบบน้ำในอาคารและความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดควบคุมระบบน้ำในอาคาร กลุ่มตัวอย่างคือ 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือการทดสอบโดยการทดลองกับอาคารและโรงเรือนของฟาร์ม ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงและบันทึกการทดลอง แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ทดลองใช้ Water control system in the building (ชุดควบคุมระบบน้ำในอาคาร) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. จากการทดลองหาประสิทธิภาพของ Water control system in the building (ชุดควบคุมระบบน้ำในอาคาร) ใช้ควบคุมระบบน้ำ สามารถใช้งานได้จริง 2. ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ต่อ Water control system in the building (ชุดควบคุมระบบน้ำในอาคาร) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมอื่นๆได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นชุดอุปกรณ์และกล่องอุปกรณ์
2. ใช้งานคู่กับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์
1. ใช้ตรวจสอบและควบคุมระบบน้ำในอาคาร
2. สามารถพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ด้านอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์