แอพพลิเคชั่น Point of sale ร้านค้าประชารัฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤตเมธ เกิดบ้านเป้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว รำไพ อมรเจริญกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว มณีรัตน์ ประดับค่ายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ประภัสสร อนิลบลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พีรดา สุวรรณโคปวส.
2นาย กฤษดา คุ้มหมู่ปวส.
3นางสาว สินาตรา ทาประสงค์ปวส.
4นาย สิทธิเดช จงเรืองศรีปวส.
5นางสาว เนตรนภา กุสันเทียะปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ลงทะเบียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ E-Payment ภาครัฐปัจจุบันร้านค้าประชารัฐ ยังไม่มีระบบที่ช่วยบริหารการขายหน้าร้าน ทำให้ร้านค้าไม่ทราบสต็อกคงเหลือ การบริหารร้านค้าไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าของร้านไม่มีเวลาในการทำบัญชีจึงไม่สามารถรู้ยอดเงินเข้าออก ช่วงเวลาลูกค้าชำระค่าสินค้ามีความล่าช้า และใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณอาจเกิดการคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้ แอพพลิเคชั่น Point of sale ร้านค้าประชารัฐ สามารถทำงานที่ครอบคลุมในการใช้งานผู้ขายจะทำงานได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- บริหารจัดการร้านค้าประชารัฐได้
- ผู้ขายจะทำงานได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาการผิดพลาดของข้อมูลได้
- บันทึกข้อมูลของสินค้าได้
- ตัดสต๊อกสินค้าได้
- ใช้ในการซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐสามารถซื้อ ขาย สินค้าได้ง่ายขึ้น