พลังงานหมุนเวียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรยุทธ สมบัติตราอุตสาหกรรม
2นาย ปํญญา มาตรวังแสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทวัฒน์ ทองดีปวช.
2นาย พรรษวุฒิ ปรุรัตน์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และเป็นพลังงานโดยไม่ต้องซื้อ เป็นพลังงานที่สะอาด เราจึงนำพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน มาเป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งวัสดุที่ใช้ในโครงงานนี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาดและต้นทุนต่ำ คนทั่วไปสามารถนำไปใช้ด้วยภูมิปัญญา ความรู้ของตัวเองได้และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยมอเตอร์คือเครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล ในรูปของการหมุนเวียนโดยผลิดกระแสไฟออกมาชาร์จโทรสับได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความคิดที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่มีขนาดเล็ก ตลอดจนพัฒนา ต่อยอด สู่ท้องตลาดให้เท่าเทียม กับ อุปกรณ์อื่นๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อออกแบบและสร้างมอเตอร์ปั่นไฟDCพลังงานหมุนเวียน
2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพมอเตอร์ปั่นไฟDCพลังงานหมุนเวียน
1 เพื่อออกแบบและสร้างมอเตอร์ปั่นไฟDCพลังงานหมุนเวียน
2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพมอเตอร์ปั่นไฟDCพลังงานหมุนเวียน