อุปกรณ์ตัดก้านและกรีดใบตองกล้วยแบบ 3 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรวัฒณ์ รักปัญญาสุทธิกุลอุตสาหกรรม
2นาย พิทักษ์ สงวนรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย ขจรศักดิ์ กาฬสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย ทศกฤษณ์ จิตติปกรณ์รักษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พินิจ สุดาปันปวส.
2นาย อนันตชัย ทะริยะปวส.
3นาย อารยา สาเกตุปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการตัดก้านและกรีดใบตองกล้วย 2. เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ตัดก้านและกรีดใบตองกล้วยแบบ 3 in1 โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร ได้แก่ เกษตรกรภายในตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

4. อุปกรณ์ตัดก้านและกรีดใบตองกล้วยแบบ 3 in1 เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
1. ใช้ในการตัดก้านกล้วย
2. ใช้ในการกรีดใบตองกล้วย
3. ใช้ในช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น