ระบบการเช็คคะแนนเก็บรายวิชาด้วย QR Code

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรรณภา แจระโวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุรเดช กลิ่นพยอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เสาวณี ขันติโลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ราชัย ทองกระจ่างพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ณัฐวิภา ปะวันโนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล นามเหลาปวช.
2นางสาว ดารุณี ชัยโภชน์ปวช.
3นางสาว อภิญญา สุนิพันธ์ปวช.
4นางสาว ปรายฟ้า นิมะลาปวช.
5นางสาว พิมลอร ไหลหาโคตรปวช.
6นางสาว รจนา โคทาสีปวช.
7นางสาว ศิริรักษ์ ชูทองปวช.
8นางสาว นันทิยา ปาปัดสิมปวส.
9นางสาว จิราพร ซาปานปวส.
10นางสาว ศิริวรรณ ชัยศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบการเช็คคะแนนเก็บรายวิชาด้วย QR Code มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบการเช็คคะแนนเก็บรายวิชาด้วย QR Code 2) เพื่อเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนเก็บในรายวิชาได้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าผลงานการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งมีคุณค่าและระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการที่จะนำไปใช้งานได้จริง ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อการนำระบบไปเสริมและใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน ลดปัญหาเรื่องนักศึกษาส่งงานไม่ครบและนกศึกษาสามารถตรวจสอบการส่งงานของตนเองได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. พัฒนาระบบการเช็คคะแนนเก็บรายวิชาด้วย QR Code ให้สะดวกต่อการใช้งาน
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนเก็บในรายวิชาได้ด้วยตนเอง
1 ได้ระบบการเช็คคะแนนเก็บรายวิชาด้วย QR Code
2 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบคะแนนเก็บของนักศึกษา