ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะผ่านระบบสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินิจ ผาพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย ชเนศ ไชยยศอุตสาหกรรม
3นางสาว ดวงกมล ปิตาณุวัฒน์อุตสาหกรรม
4นาย ชวัลวิทย์ เขื่อนเชียงสาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัมรินทร์ ทวินันท์ปวช.
2นางสาว บุษณีย์ ขันหนองโพธิ์ปวช.
3นางสาว กัลยรัตน์ ทองพาปวช.
4นางสาว ประเสริฐศรี ศรีพรมมาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะผ่านระบบสมาร์ทโฟน ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ออกแบบและสร้าง ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะผ่านระบบสมาร์ทโฟน 2) หาประสิทธิภาพของระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะผ่านระบบสมาร์ทโฟน ผลการศึกษาพบว่า ระบบควบคุมบ้าน อัจฉริยะผ่านระบบสมาร์ทโฟนมีฟังก์ชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยภายในที่อยู่อาศัยซึ่งประสิทธิ ภาพการทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทำงานของระบบเป็นไปตามฟังก์ชันที่กำหนดไว้ จึงกล่าวได้ว่าระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะผ่านระบบสมาร์ทโฟน
สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและเป็นระบบที่จะใช้กันในบ้านอนาคต
เป็นระบบที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์และเตือนภัยภายในที่อยู่อาศัย เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัย โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านและมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิชั่นในสมาร์ทโฟน