อุปกรณ์ช่วยจับสุนัขฉีดวัคชีน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย บัวสิงห์อุตสาหกรรม
2นาย ทศพล ภูอาศัยอุตสาหกรรม
3นาย วงศกร ทองยศอุตสาหกรรม
4นางสาว ทิพย์สุดา แน่นอุดรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กชพรรณ สังข์น้อยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล มาโพธิ์กลางปวช.
2นาย ชลลที โคตศรีภูมิปวช.
3นาย คมกริช ตองติดรัมย์ปวช.
4นาย อำพล เอ็นดูปวส.

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (อังกฤษ: rabies, hydrophobia) เป็นโรคไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันของสมองในมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นชนิดอื่น อาการเริ่มต้นมีไข้และอาการเป็นเหน็บ ณ ตำแหน่งสัมผัส อาการเหล่านี้ตามด้วยอาการต่อไปนี้อย่างหนึ่งหรือมากกว่าจากปัญหาที่กล่าวมาในข้างตอนนั้น ทีมคณะผู้วิจัยทำจึงได้มีการระดมความคิด ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาข้อสรุปของปัญหา วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา และได้ปรึกษาคณะครูในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยทำจึงได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้นก็คือ สร้างอุปกรณ์ช่วยจับสุนัขฉีดวัคชีน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นอุปกรณ์ช่วยในการจับสุนัขฉีดวัคชีนระยะใกล้ อุปกรณ์เข็มฉีดยาสลบระยะไกล อุปกรณ์ล็อคคอสุนัข
2.เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลายหน้าที่ หลายขั้นตอน ต่อเนื่องกัน
1.ช่วยจับสุนัขระหว่างการฉีดวัคชีน ไม่ให้กลับมาทำหลายผู้ปฏิบัติงาน
2.เป็นอุปกรณ์กอบระหว่างจับสุนัข ที่ไม่มีเจ้าของ