เครื่องตรวจสอบการทำงานปั๊มอากาศบ่อปลาคาร์ฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินิจ ผาพันธ์อุตสาหกรรม
2นางสาว สิรินทร์ ดวงคำน้อยสามัญ
3นางสาว ดวงกมล ปิตาณุวัฒน์อุตสาหกรรม
4นาย ชเนศ ไชยยศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรัญญา มีคำทองปวช.
2นางสาว บุษณีย์ ขันหนองโพธิ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เครื่องตรวจสอบการทำงานปั๊มอากาศบ่อปลาคาร์ฟ สามารถแจ้งเตือนและตรวจสอบความผิดปกติของแรงดันได้ โดยนำเครื่องตรวจสอบการทำงานปั๊มอากาศบ่อปลาคาร์ฟ ติดตั้งที่บ่อปลาคาร์ฟจำลองและปั๊มอากาศ แล้วแอด ID เครื่องโดยใช้แอพพิเคชั่นLine จากนั้นเชื่อม Internet ให้เครื่องพร้อมทำงาน จากนั้นเปิดปั้มอากาศให้ทำงานตามปกติ เครื่องตรวจสอบการทำงานปั๊มอากาศบ่อปลาคาร์ฟ จะโชว์ค่าแรงดันที่อ่านได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถแจ้งเตือนและตรวจสอบความผิดปกติของแรงดันได้
-ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในระบบเลี้ยงปลาคาร์ฟ เพื่อแก้ปัญหาการตายของปลาคาร์ฟ
-ได้บูรณาการความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆให้เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม