ระบบตรวจสอบและรายงานสภาพแวดล้อม (Dust Investigate and Report System)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เพียว เรียนชารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุดารัตน์ สังขะทิพย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ปาณชนิน ตรีพรหมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ชนานันท์ สารสังข์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย วินิจ ผาพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติศีกดิ์ สีภักดีปวส.
2นาย ปฎิภาณ คำโทปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบตรวจสอบ และรายงานสภาพแวดล้อม Dust Investigate And Report System ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ของการใช้งาน ระบบตรวจสอบ และรายงานสภาพแวดล้อม Dust Investigate And Report System ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยผ่านเครือข่ายสัญญาณ Lo Ra ( Low-Power Wide-Area Network ) ในการรับส่งข้อมูลได้ในระยะไกลกว่าการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทแบบ Wi-Fi และมีการส่งข้อมูลสู่ระบบอินเตอร์เน็ทเพื่อให้ผู้คนในชุมชนนั้นๆ ได้รับรู้ข้อมูลสภาพแวดล้อมด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้บูรณาการความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง
ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อม