ภาชนะรักษ์โลก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมชัย เสียงวังเวงอุตสาหกรรม
2นาย สหัส ชุ่มสูงเนินอุตสาหกรรม
3นาย เชาวลิต สารภีอุตสาหกรรม
4นาย ชัยวุฒิ เบ็ญเจิดอุตสาหกรรม
5นางสาว กันติชา สหนนท์ชัยกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาญยุทธ ดีพาชูปวส.
2นาย ณัฐพงษ์ ช่อมะลิปวส.
3นาย จักรพงษ์ สุลินทาบูรณ์ปวส.
4นาย ราชัน ดาทองปวส.
5นาย นนทพันธ์ ใจกล้าปวส.
6นางสาว น้ำฝน ประสารรสปวส.
7นางสาว ณัฐริกา สังสวัสดิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อหาภาชนะที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติโดยในการนำเอากากอ้อยมาผสมกับตัวประสานคือน้ำมันสับปะหลังในอัตราส่วนที่กำหนด เพื่อให้ทำปฏิกิริยาทางชีวภาพแล้วใช้เทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนด้วยอุณหภูมิประมาณ 100-150 องศาเซลเซียส ด้วยแรงในการอัด 300 psi ในเวลาในกระบวนการขึ้นรูป 3 นาที ให้เกิดรูปร่างภาชนะที่ต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการสร้าง
-ได้ภาชนะรักษ์โลก ที่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ
-ส่งเสริมให้ชุมชนในจังหวัดมีรายได้เสริม
-นำวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า
-ผลที่ได้จากงานวิจัย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ โดยศึกษาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านต่าง ๆ ของภาชนะรักษ์โลก ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้