อุปกรณ์ชุดช่วยซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชายณรงค์ พรมแสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณรงค์ศักดิ์ ด้วงตะกว่าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว นริศรา ทองยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษฏา จงปัตนาปวช.
2นาย ชัยวัตร์ วิลัยปวส.
3นาย นรินธร เกตุมาตย์ปวส.
4นางสาว นัฐมนต์ เพ็ชรตะกั่วปวส.
5นางสาว จุฑาวรรณ เชิดนอกปวส.
6นางสาว ศิริญญา แสนรังปวส.
7นางสาว ฐิติยาภรณ์ คำมะมูลปวส.
8นาย ปิยชาติ สุวรรณโสภาปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ชุดช่วยซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นความคิดที่จะจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากการที่ได้ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาความยากลำบากในการออกซ่อมนอกสถานที่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ชุดช่วยซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไปด้านโครงสร้าง อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ 4.62, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.65

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ชุดช่วยซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้งานได้
3. ได้ทราบผลการประเมินหาประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ชุดช่วยซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ชุดช่วยซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ได้ออกซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก