ระบบบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มไก่ชน ( FIC-FARMS )

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัฒนาวุฒิ มูลมณีสามัญ
2นาย ธรรมนูญ ผันอากาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สมศักดิ์ สีบุญโรจน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศิริพักตร์ นาวารีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรพล ใจชนปวช.
2นาย ศตวรรษ พันธุ์หริ่งปวส.
3นาย นพรัตน์ โสภาพลปวส.
4นางสาว อริศรา ศรีโยธาปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ไก่ชน เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาค การเพาะเลี้ยงไก่ชนเพื่อการจำหน่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงยังประสบปัญหาด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านทาง Facebook เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย แต่ขาดความน่าเชื่อถือ FIC-FARMS เป็นระบบที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มไก่ชนที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลของฟาร์ม มีระบบสืบค้นข้อมูลที่ขายให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา จึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับฟาร์มไก่ชนและลูกค้าที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี การทดสอบระบบ FIC-FARMS สามารถใช้งานได้จริง เป็นระบบ และตรวจสอบข้อมูลได้ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ระบบ FIC-FARMS อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นระบบที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มไก่ชนที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลของฟาร์ม อาทิเช่น ข้อมูลพ่อพันธุ์ ข้อมูลแม่พันธุ์ ข้อมูลไก่หนุ่ม ข้อมูลไก่พร้อมชน ลูกไก่ชนที่พร้อมจำหน่ายในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล สร้างระบบซื้อขายได้ สร้างใบรับรองสายพันธุ์ได้ มีระบบสืบค้นข้อมูลไก่ชนที่ขายให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา จึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับฟาร์มไก่ชนและลูกค้าที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
1. มีระบบฐานข้อมูลไก่ชนที่จัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มไก่ชน ( FIC-FARMS )
3. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่มาซื้อไก่ชนที่ฟาร์ม
4. เป็นช่องทางเพิ่มการจำหน่ายไก่ชน
5. มีนวัตกรรมที่สามารถจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน