อัญมณีพรรณไม้ (The varietes of plant gem)

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เลขที่สมาชิก 7-39180-002 การทำกรอบรูปอัญมณีพรรณไม้จะเก็บรวบรวมพรรณไม้แห้ง พรรณไม้เฉพาะส่วน ในพื้นที่ศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง การเก็บตัวอย่างพรรณไม้เป็นการเรียนรู้จากการบูรณาการ การเรียนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากการศึกษาตามเอกสาร ก.7-003 จะคัดเอาเฉพาะเมล็ดพรรณ หรือใบไม้ที่ต้องการศึกษามาทำความสะอาดแล้วนำมาตาก นำมาประดิษฐ์ เรียงเมล็ดพันธุ์เป็นรูปร่างบนกรอบไม้ ให้เป็นรูปแบบลวดลายต่าง ๆ ให้สวยงามเปรียบเสมือนผลงานอัญมณีที่เลอค่า มีชิ้นเดียวในโลก เป็นงานแฮนเมคจากการศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมที่ 7

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการนำพรรณไม้แห้ง เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ และเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
มาสร้างสรรค์ผลไม้ในกรอบไม้ เพื่อเป้นของที่ระลึก ของฝากในโอกาสต่างๆ ได้
1. เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อเพิ่มคุณค่าของเศษวัสดุท้องถิ่นให้มีมูลค่าและประโยชน์ใช้สอยมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปทุมพร ลครพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วุฒิชัย นาเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง แจ่มจันทร์ หอมระหัสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ยุพาภรณ์ โสสุดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร ศรีดาปวช.
2นางสาว ปิยลักษณ์ อากานิตย์ปวช.
3นางสาว ทิพานัน ยอดสง่าปวช.
4นางสาว สุมินตา ยาสาสันปวช.
5นางสาว วริษา ธรรมมาปวช.
6นางสาว ชมพู่ แสงเพ็ชรปวช.