แท่นวางถังน้ำระบบน๊อคดาวน์ V.2

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากแท่นวางถังเก็บน้ำโดยทั่วไป มีลักษณะโครงสร้างใหญ่ไม่สามารถถอดประกอบได้ เวลาเคลื่อนย้ายต้องใช้แรงงานจำนวนมากไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย ดังนั้นผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการประดิษฐ์ แท่นวางถังน้ำระบบน็อคดาวน์ขึ้น เพื่อต้องการแท่นวางถังเก็บน้ำที่สามารถประกอบหรือติดตั้งได้เอง ไม่ยุ่งยาก ลดระยะเวลาในการทำงานและสามารถย้ายตำแหน่งวางแท่นได้สะดวกและทุกชิ้นส่วนเป็นระบบถอดประกอบโดยใช้น็อต ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางช่างก็สามารถประกอบเองได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ทำจากเหล็ก สามารถถอดประกอบ ติดตั้งได้สะดวก
สามารถถอดประกอบ ติดตั้งได้สะดวก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โกสินทร์ แข่งขันอุตสาหกรรม
2นาย วัลลภ ไววิทย์อุตสาหกรรม
3นาย ธณกร เหิมหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรัชญา งามมีปวส.
2นาย วรินทร ศรไชยปวส.
3นาย สุทธิพงษ์ โต๊ะงามปวส.
4นาย วงศพัทธ์ แพงมาลาปวส.
5นางสาว โสภิตา วังเวงจิตรปวส.