เครื่องกดผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเครื่องกดอัตโนมัติ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน และรวมทั้งด้านความบันเทิงต่าง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่นั้นก็คือการต้องจ่ายเงินจำนวนมากในการซื้อ อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จากต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้เครื่องอำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัวให้กับมนุษย์ งานครัวเรือน เช่น การซักผ้า ถือเป็นเรื่องที่เราหรือทุกคนทำในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่เรานั้น เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าในการใช้งานแต่ละครั้ง จะพบว่าเรามักจะใช้หรือเทผลิตภัณฑ์เกินความจำเป็นต่อการซักแต่ละครั้ง และยังจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองต้องซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าอยู่บ่อยๆ ดังนั้น คณะผู้จัดทำโครงการจึงได้แนวคิดที่จะสร้างเครื่องกดผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าอัตโนมัติขึ้น โดยควบคุมผ่านระบบเซ็นเซอร์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นและทำให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องที่สามารถเพิ่มความสะดวกในโลกของเมืองยุคใหม่ ที่ต้องมีพื้นที่จำกัดในส่วนที่อยู่อาศัย สินค้าราคาแพงช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างรู้คุณค่า ทำให้คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาจุดเล็กๆนี้ ผลิตเครื่องกดผลิตภัณฑ์น้ำซักผ้าอัตโนมัติ
1) เป็นเครื่องต้นแบบเครื่องกดผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ
2) เครื่องกดผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้หลากหลาย
3) ลดค่าใช้จ่าย และเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งาน
4) ประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ลลิดา ศรีเมืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว สรัญญา ทบแปเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย สุวพันธ์ ศรีเมืองอุตสาหกรรม
4นาง ยุพิน ธาตุเสียวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โรจน์ศักดิ์ ขาวแดงปวส.
2นางสาว จริยา มั่นมีปวส.
3นาย ณัฐพล ศรีกันหาปวส.