เลเซอร์วัดระยะลูกเปตอง

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันกีฬาเปตองมีมากมายทั่วโลกแต่การตัดสินยังคงใช้ตลับเมตรในการตัดสินซึ่งความเที่ยงตรงไม่แน่นอน กลุ่มผู้วิจัยจีงได้คิดค้นสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมานั้นก็คือ เลเซอร์วัดระยะลูกเปตองซึ่งมีความเที่ยงตรงสูงเหมาะกับการใช้ตัดสินเป็นอย่างมากและคิดว่าการใช้เลเซอร์วัดในการตัดสินจะเป็นที่พึงพอใจของทุกคน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เลเซอร์วัดระยะลูกเปตองสามารถวัดและอ่านค่าระยะทางได้เมื่อกดปุ่มทำงาน
สามารถลดระยะเวลาในการวัด
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดได้
เพื่อให้ตัดสินกีฬาเปตองมีความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ
ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมควร ลุนพุฒอุตสาหกรรม
2นาย อนุชิต ด้วงแพงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิริยะ ชนะบัวปวส.
2นาย ณัฏฐวุฒิ ธรรมรักษ์ปวส.