เครื่่องเก็บข้าว

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในภาวะปัจจุบัน ชาวนาต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวข้าว บางครั้งทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องมือทุ่นแรงที่จะช่วยชาวนาลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถใช้งานที่สะดวกสบายและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถปฏิบัติงานได้เพียงคนเดียวและขนย้ายข้าวสะดวก
2. ไม่สร้างมลภาวะในการปฏิบัติงาน
1.สามารถใช้เก็บผลผลิตที่สะดวกและรวดเร้ว
2. ช่วยลดต้นทุนและแรงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญชิต รังทองอุตสาหกรรม
2นาย มงคล โภคทรัพย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติพงษ์ ทุนดีปวช.
2นาย วิทยา ถูกจิตรปวช.
3นาย นิธิ มีสุขยอดปวช.