เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกส่งผ่านความร้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยงยุทธ สุขดีอุตสาหกรรม
2นาย ส่งเสริม สายบุตรอุตสาหกรรม
3นาย จุมพล เสกกล้าอุตสาหกรรม
4นาย พิพัฒน์ ช่อมะลิอุตสาหกรรม
5นาย พิชัย สีดาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชิดตะวัน ดีมั่นปวส.
2นาย ณรงค์ ขบวนกล้าปวส.
3นางสาว สุมาลี ประทุมวันปวส.
4นาย ชิณวัฒน์ ชัยเชิดชูปวส.
5นาย ยุทธสิทธิ์ เมชบุตรปวส.
6นาย นิกร สกุลงามปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้คิดค้นเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกส่งผ่านความร้อน โดยมีข้อดีคือ สามารถปฏิบัติได้ในทุกสภาวะอากาศ แม้ว่าฝนจะตกหรือมีแสงแดดน้อย ใช้พื้นที่น้อย สามารถควบคุมการลดความชื้น โดยมีปุ่มปรับความร้อนของฮีตเตอร์ให้อยูในระดับตามต้องการ สามารถควบคุมป้องกันความเสียหายต่อคุณภาพข้าวได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอบข้าวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุมป้องกันความเสียหายต่อคุณภาพข้าวได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทนธิภาพในการอบข้าวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1. ได้ศึกษาและออกแบบเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกส่งผ่านความร้อน
2. ได้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ