จักรยานไฟฟ้าชาร์ตไฟด้วยโซล่าเซลล์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติพงษ์ อาจมูลลาอุตสาหกรรม
2นาย วิชัย อินอุ่นโชติอุตสาหกรรม
3นาย พนม ทิพย์เหลืองอุตสาหกรรม
4นาย นราธิป ศิริเกตุอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุขสันต์ ชาพิมพ์ปวส.
2นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสุลัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านพลังงานทดแทน โดยคำนึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิธีการดำเนินงานโดยวิธีการนำดุมมอเตอร์ไฟฟ้ามาประกอบเข้ากับล้อของจักรยานและใช้แบตเตอรี่เป็นตัวเก็บไฟโดยที่ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ ผลการทดลองพบว่าการชาร์ตด้วยไฟฟ้าใช้เวลาในการชาร์ตไป 4.30 ชั่วโมง และทำการวิ่งได้ในระยะทาง 25 กิโลเมตร ส่วนการชาร์ตโดยใช้โซล่าเซลล์ใช้เวลาในการชาร์ตไป 4-8 ชั่วโมง และทำการวิ่งได้ในระยะทาง 25 กิโลเมตร โดยการชาร์ต 1 ครั้ง วิ่งได้ระยะทาง 25 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคนขับขี่ด้วยและใช้ความเร็วสูงสุดที่ (Max Speed) 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากการเปรียบเทียบมอเตอร์ไซด์และจักรยานไฟฟ้าทำให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายจากการใช้จักรยานไฟฟ้าประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปี 17,520 บาท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การชาร์ตด้วยไฟฟ้าใช้เวลาในการชาร์ตไป 4.30 ชั่วโมง และทำการวิ่งได้ในระยะทาง 25 กิโลเมตร ส่วน การชาร์ตโดยใช้โซล่าเซลล์ใช้เวลาในการชาร์ตไป 4-8 ชั่วโมง และทำการวิ่งได้ในระยะทาง 25 กิโลเมตร โดยการชาร์ต 1ครั้ง วิ่งได้ระยะทาง 25 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคนขับขี่ด้วยและใช้ความเร็วสูงสุดที่ (Max Speed) 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1. ได้สิ่งประดิษฐ์จักรยานไฟฟ้าชาร์ตไฟด้วยโซล่าเซลล์แทนการชาร์ตด้วยพลังงานไฟฟ้า
2. เทคโนโลยีใหม่ๆในด้านพลังงานทดแทน
3. ลดภาวะโลกร้อนและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม