ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ LED

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรัช พิมทองอุตสาหกรรม
2นาย สฤษดิ์ พลราชมอุตสาหกรรม
3นาย กิติศักดิ์ พลราชมอุตสาหกรรม
4นาย เทอดพงษ์ พ่อสีชาอุตสาหกรรม
5นาย ชาญวิทย์ พลราชมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรัญญา เจริญท้าวปวช.
2นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยราชปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ LED ผู้จัดทำสร้างขึ้นมาเพื่อให้ในการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ในโคมดาวน์ไลน์บนฝ้าเพดาน เพิ่มความสะดวก ง่าย และปลอดภัย ในการทำงาน ประหยัดเวลาในการตั้งบันไดและนั่งร้าน จากการศึกษาและทดลองกับผู้ใช้งานจริง จำนวน 25 คน พบว่า ผู้ทดลองมีความพึงพอใจการการใช้ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ LED อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ LED สร้างจากพลาสติกที่ทนความร้อนและมีความเป็นฉนวน ไม่นำไฟฟ้า จึงปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
1.เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนหลอดไฟ
2.เพื่อประหยัดเวลาในการเปลี่ยนหลอดไฟ
3.เพื่อเพิ่มสะดวกและปลอดภัยในการเปลี่ยนหลอดไฟ
4.สามารถทำงานในที่แคบและสูงได้