ง่ายดาย

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายแก่โลก มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น การต๊าปเกลียวและดายเกลียวด้วยมือยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีการใช้งานมากที่สุด เมื่อมีการใช้งานมาก ก็ต้องมีผลเสียตามมา ก็คือเกลียวไม่ตรง เกลียวเอียงเกิดความเสียหายของชิ้นงาน และมีความล่าช้าในการทำงาน เพราะต้องจับด้ามต๊าปและดายให้อยู่ในระดับตรง ไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่ง คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ทำการคิดค้น โดยทำการติดตั้งหลอดระดับน้ำเข้ากับตัวต๊าปและตัวดาย เพื่อช่วยในการต๊าปและดายเกลียวมีความตรงและให้การทำงานมีความสะดวกมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 สามารถดูระดับน้ำบนด้ามต๊าปและดายเกลียวได้
2 สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้
1 ประหยัดเวลาในการทำงาน
2 เกลียวมีความตรงมากขึ้น
3 มีความปลอดภัยในการทำงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภินนท์ พงษ์สิงห์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รติพงษ์ เสียงหวานปวส.
2นาย วุฒิชัย วงษ์ฤทธิ์ปวส.
3นาย กฤษฎากรณ์ อุปชัยปวส.