เทียนหอมอโรม่าจากกากกาแฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศิริวรรณ เรืองแสนสามัญ
2นาง วรกมล ภูมิภักดิ์สามัญ
3นางสาว กมลทิพย์ บวรโมทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง วิสนีย์ โยมศรีเคนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง เกศกนก หนูนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อารียา สอนนอกปวช.
2นางสาว ปิยะดา นันจำรัสปวช.
3นางสาว ปวีณา มาตแม้นปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เทียนหอมอโรม่าจากกากกาแฟ พบว่าความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เทียนหอมอโรม่าจากกากกาแฟ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยจำแนกตามรายการ ดังนี้ มีกลิ่นหอม สร้างความรู้สึก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.25 ใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.22 ผ่อนคลายและสร้างบรรยากาศ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.17 ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.13 ไม่มีควัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.12 มีเอกลักษณ์ สีสันสวยงาม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.08 กลิ่นอยู่ได้นาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.98 สามารถใช้ประดับตกแต่งได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.78

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม สร้างความรู้สึกและใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศ สามารถใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีควันและมีเอกลักษณ์ สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอม อยู่ได้นานและสามารถใช้ประดับตกแต่งได้
ได้ผลิตภัณฑ์เทียนหอมจากกากกาแฟเพื่อบำบัดความเครียดและสามารถประยุกต์ใช้กากกาแฟให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้วิธีผลิตภัณฑ์ด้านการบำบัดทางธรรมชาติด้วยตนเอง รู้สรรพคุณเพิ่มเติมของกากกาแฟ และสามารถสร้างรายได้เสริมได้ในอนาคต