อุปกรณ์ยกถังน้ำแข็งขึ้นและลงรถส่งน้ำแข็ง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากการสอบถามและการสังเกตการทำงานของพนักงานส่งน้ำแข็งตามหมู่บ้านเเวลานำถังน้ำแข็งขึ้นเพื่อนำล่งและเวลาเอาถังน้กแข็งลงพบว่ามีการทำงานที่เสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาถังน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ทำให้ทำงานลำบา จากปํญหารที่เกิดขึ้นผุ้ประดิษฐ์จึงคิดสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ยกถังน้ำแข็งขึ้นและลงรถส่งน้ำแข็งนี้ชึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการทดลองพบว่าสามารถทำงานได้ความเร็ว 4 นาที ต่อการยกถังน้ำแข็งขึ้นแลงลงรถส่งน้ำแข็ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วัสดุมีความแข็งแรงใช้งานง่ายรวดเร็วปลอดภัย
ช่วยในการยกถังน้ำแข็งขึ้นและลงรถส่งน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยและลดเวลาในการทำงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทศพล สิงหสารอุตสาหกรรม
2นาย ชาติชาย หัวดอนอุตสาหกรรม
3นาย ทวีเกียรติ จันทะอุตสาหกรรม
4นาย บุญญฤทธิ์ ดอกบัวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บุริศวร์ ระดาชัยปวส.
2นาย อินธศร มัสเจริญปวส.