การประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษลัง The invention of paper lamp from crates

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นริศรา ทองยศสามัญ
2นางสาว รัตติยา สนธิรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิรินดา มีมากปวช.
2นางสาว ปวีณา แซวประโคนปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ความสำคัญของการรีไซเคิล เพราะในปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง โดยไม่คำนึงถึงว่าทรัพยากรอาจจะหมดหรือสูญหายไปจากโลกนี้และจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและการที่มนุษย์ไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรนั้นทำให้เกิดผลกระทบเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น ปัญหาขยะล้นโลก ปัญหามลพิษจากขยะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งต่อมนุษย์เองเเละสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของโลก ปัญหาทั้งหมดนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากมนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทำโคมไฟจากกระดาษลัง เป็นการพัฒนามุ่งสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อสร้างจัดเด่นและเพิ่มมูลค่าของโคมไฟจากกระดาษลัง ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ให้มีราคาสูงขึ้น
-ให้แสงสว่าง
-ใช้ประดับให้สวยงาม