Find My Car with application

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการทำโครงการนี้คือ เพื่อพัฒนารูปแบบระบบติดตามรถยนต์ รถจักรยานยนต์บอกตำแหน่งที่รถจักรยานยนต์วิ่งอยู่หรือ จอดอยู่ได้ จากการป้องกันรถจักรยานยนต์หาย เป็นโครงงานสร้างระบบบอกพิกัดด้วยระบบ GPS ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยใช้รูปแบแจ้งเตือนบน Application บน Android ที่จำทำหน้าที่อ่านค่าพิกัดจากการแจ้งเตือนไปค้นหาตำแหน่งรถจักรยานยนต์ในแผนที่ Google Maps แบบ Real Time

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุมและติดตาม รถจักรยานยนต์โดยใช้รูปแบแจ้งเตือนบน Application ค้นหาตำแหน่งรถจักรยานยนต์ในแผนที่ Google Maps แบบ Real Time
1. ผู้ใช้สามารถที่จะติดตามรถได้กรณีรถเกิดการสูญหาย ระบบตำแหน่งรถได้อย่างชัดเจน
2. สามารถติดตามรถได้ทันเวลา
3. เป็นข้อมูลสำคัญในการจับกุมโจรผู้ร้าย
4. สามารถควบคุมและติดตาม รถจักรยานยนต์โดยใช้รูปแบแจ้งเตือนบน Application ค้นหาตำแหน่งรถจักรยานยนต์ในแผนที่ Google Maps แบบ Real Time

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกษมศักดิ์ เฮงเส็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สมาพร เจริญเส็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อรพรรณ คงมั่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ยอดไผ่ ประภากมลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย นิพล พวงลำใยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรศักดิ์ แซ่ตันปวช.
2นาย ธนวัต หนูจับแก้วปวช.
3นาย ธีรวุติ ขุนจ่าเมืองปวช.
4นางสาว ณัชชา สายแก้วปวช.
5นางสาว ชนินาถ สีใสปวช.