เครื่อง mini cnc

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิทยา รักษาพลอุตสาหกรรม
2นาย จีระศักดิ์ ช่วงโชติอุตสาหกรรม
3นางสาว รัชดา เลวันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัชชานนท์ กุลนาปวช.
2นาย ธีระพล วงค์แสงปวช.
3นาย ณัฐพล คนไวปวช.
4นาย สุระวุฒิ คนไวปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง เครื่อง mini cnc เพื่อใช้ในการตัดแผ่นอะคริลิคและแผ่นพลาสวูด เครื่องจะทำงานโดยการสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานมีความแม่นยำ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ระบบควบคุมเครื่อง mini cnc ที่คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ได้จัดทำขึ้นนั้นจากการทดลองประสิทธิภาพการทำงานจำนวน 20 ครั้ง ผลการทดลองใช้งานอยู่ในระดับดีมาก สามรถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 20 คน พบว่ามีความพอใจอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย (4.5)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ระบบควบคุมเครื่อง mini cnc ที่คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ได้จัดทำขึ้นนั้นจากการทดลองประสิทธิภาพการทำงานจำนวน 20 ครั้ง ผลการทดลองใช้งานอยู่ในระดับดีมาก สามรถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 20 คน พบว่ามีความพอใจอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย (4.5)
1 ช่วยลดเวลาในการตัดแผ่นอะคริลิคและแผ่นพลาสวูด
2 ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดแผ่นอะคริลิค
3 ผู้เรียนเกิดทักษะและความรู้ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์