ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบพลังงานร่วม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมลณัฎฐ์ ดอกสันเทียะอุตสาหกรรม
2นาย คมสันต์ ลออวิไลอุตสาหกรรม
3นาย ณัฎฐชัย คุณุกุลเดชอุตสาหกรรม
4นาย กฤษฎา ฉัตรเทเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นางสาว ธัญญารัตน์ อำลาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รณกร พุ่มพวงปวช.
2นางสาว สุภิญญา ช้างอุปถัมภ์ปวช.
3นางสาว พิชชาพร ดวงทองปวช.
4นาย เกรียงไกร ประเปรียวปวช.
5นาย อดิสรณ์ หุ่นดีปวช.
6นาย ไตรภพ คำนุชนารถปวส.
7นาย อรรถพล มุระพันธ์ปวส.
8นาย ฉัตรชัย พงษ์พานิชปวส.
9นาย น้ำฝน ดวงสว่างปวส.
10นาย ปิติ พุกซื่อปวส.

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การอบแห้งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่สามารถจะเก็บอาหารไว้นานขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย แต่ก็อาจจะทำให้อาหารเกิดสกปรกจากฝุ่น ควันต่างๆ จากตัวแมลงที่มาตอมอาหารอาจเกิดเสียหายได้ จากประโยชน์ของการอบแห้งอาหารต่าง ๆ จากพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดสร้างตู้อบที่ปราศจากสารพิษและประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยนำแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ช่วยทำความร้อนของตู้ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยขดลวดความร้อน ช่วยให้เวลาในการตากอบแห้งโดยใช้ความร้อนจากแดดเร็วขึ้นกว่าการตากแดดโดยตรง การป้องกันสัตว์ที่จะมากัดแทะอาหารที่ตากได้ หมดปัญหาเรื่องฝนตกแล้วจะเก็บผลผลิตที่ตากอยู่ไม่ทันที่ทำให้วัตถุดิบไม่แห้ง หรือเกิดเชื้อราต่างๆ มีความปลอดภัยถูกหลักอนามัย ใช้งานง่ายและดูแลรักษาง่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมการทำความร้อนของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบพลังงานความร้อนร่วมประกอบด้วย ความกว้าง 72 เซนติเมตร ความยาว 42 เซนติเมตร ความสูง 90 เซนติเมตร ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเชลล์ขนาด 20 W จำนวน 2 แผง สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนของตู้ได้
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบพลังงานความร้อนร่วมที่สามารถใช้งานได้ ช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้ง เพิ่มผลผลิต สามารถผลิตสร้างเพื่อเป็นการค้าได้ และมีความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง