ตู้เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเคลื่อนที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นริศรา สุวรรณโชติสามัญ
2นาง สมถวิล ประทุมมาตรสามัญ
3นางสาว รัชดา เลวันอุตสาหกรรม
4นาย จีระศักดิ์ ช่วงโชติอุตสาหกรรม
5นาย พิทยา รักษาพลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปรียานุช ตรงดีปวช.
2นางสาว อาภัททรา จันปลิวปวช.
3นางสาว อพัชชา รัตนวงค์ปวช.
4นางสาว ธารทิพย์ อุณวงค์ปวช.
5นาย กฤษณะ ทาห้วยหว้าปวช.
6นาย ธีรเดช อินพรหมมาปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ ตู้เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประดิษฐ์ตู้เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของตู้เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเคลื่อนที่ โดยได้ทำการทดลองหาประสิทธิภาพของตู้เลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเคลื่อนที่ ซึ่งได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เลี้ยงแพลงก์ตอนพืชในห้องปฏิบัติการ ชุดที่ 2 เลี้ยงแพลงก์ตอนพืชในตู้เลี้ยงแพลก์ตอนที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา ผลการทดลอง พบว่า 1) แพลงก์ตอนพืชสามารถเจริญเติบโตได้ในตู้เลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเคลื่อนที่ 2) แพลงก์ตอนพืชที่เลี้ยงในตู้เลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเคลื่อนที่เจริญเติบโตได้เช่นเดียวกับการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เมื่อนำการทดลองทั้ง 2 ชุดมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ ตู้เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเคลื่อนที่ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เกษตรกรมีความสะดวกในการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชมากขึ้น ได้ผลผลิตทุกฤดูกาล รวดเร็วกว่าเดิม อีกทั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
1. ใช้เพาะเลี้ยงหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืช(คลอเรลลา) ได้เร็วกว่าแบบธรรมชาติ
2. สามารถควบคุมอุหภูมิได้ ทั้งแบบอัตโนมััติ และแบบ manual