หัตถศิลป์เครื่องเอ้อีสานประยุกต์จากปะเก็นกระดาษ

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันหัตถศิลป์เครื่องเอ้อีสานเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นและสำคัญที่ต้องใช้ในการสวมใส่ประดับตกแต่ง และจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานประเพณีต่างๆ เช่น หมอลำ ลำเซิ้ง ด้วยขั้นตอนการทำที่ยุ่งยาก และต้องใช้ความประณีตกับการต้องเร่งกำลังการผลิตให้ทันความต้องการจึงทำให้ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานน้อยลงไปด้วย จึงเป็นปัญหาตามมาในเรื่องของอายุการใช้งานการเก็บรักษาและการเกิดเชื้อรา ดังนั้นผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของเครื่องเอ้หรือเครื่องประดับของศิลปะอีสาน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาในการประดิษฐ์หัตถศิลป์เครื่องเอ้อีสานประยุกต์จากปะเก็นกระดาษ ที่ใช้สวมใส่ประดับตกแต่งได้กับงานบุญประเพณีต่างๆทันสมัยสวยงาม และราคาถูกลงใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันเป็นมรดกของชนชาวอีสานสืบไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ป้องกันการเกิดเชื้อราและลดอาการแพ้เครื่องประดับ
ใช้สวมใส่ ประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภรตพงษ์ นามนนวลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว ศิษฎานุช อุทธาสามัญ
3นางสาว ภัทรนิษฐ์ ศิริเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว ธนิดา สิงสีสามัญ
5นางสาว พริมาภา ยืนยงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อานนท์ กล้าหาญปวช.
2นาย ศุขเกษม ปะทะจิปวช.
3นาย ณัฐพร อุดรทักษ์ปวช.
4นางสาว ลอองทิพย์ คล่องแคล่วปวช.
5นางสาว ธนพร ผิวผ่องปวช.
6นาย ทรงวุฒิ เศษสุวรรณ์ปวช.
7นาย ชัชวาล ลาหลายเลิศปวช.
8นาย นัทธพงศ์ สุริพลปวส.
9นางสาว กานต์กวี มหาพุทธินันท์ปวส.
10นางสาว กฤตยากร ฉายแม้นปวส.