เครื่องเติมอากาศในน้ำและล่อแมลงด้วยพลังงานทดแทน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสิทธิ์ พิกุลหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรเชษฐ์ คนไวปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องเติมอากาศในน้ำและล่อแมลงด้วยพลังงานทดแทน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างวิธีการเติมอากาศในน้ำที่มีคุณภาพต่ำในแหล่งน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องที่ใช้พลังงานทำแทนคือโซล่าเซลล์ในการป้อนให้ปั๊มน้ำระบบDC12โวลล์ทำงานเพื่อเติมอากาศในน้ำ ในช่วงเวลากลางวันส่วนในตอนกลางคือเซ็นเซอร์แสงจะสั่งให้หลอดไฟLED 3 โวลล์ทำงานเพื่อล่อแมลง
1. ใช้เติมอากาศในน้ำที่มีคุณภาพ่ำให้ดีขึ้น
2. ล่อแมลงในเวลากลางคืนให้มาเป็นอาหารปลา