เครื่องถอดยางรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิตวัฒนาสัน ,กมลศักดิ์ เกษามา , แก้วสังข์อุตสาหกรรม
2นาย กมลศักดิ์ แก้วสังข์อุตสาหกรรม
3นาย จิตวัฒนาสัน เกษามาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทวิภพ ชาญศรีปวส.
2นาย ประเสริฐ พรมเกตุปวส.
3นาย โชคชัย วิลัยพิศปวส.

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องถอดยางรถจักรยานยนต์ เพื่อไห้เกิดความรวดเร็วในการ ถอดเปลี่ยนยางซึ่งจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและ ช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเวลาและทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน อุปกรณ์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และเพียงพอต่อความต้อ งการ สามารถนำไปขยายผลในโรงงานอุตสาหกรรมได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องถอดยางรถจักรยานยนต์ ใช้เวลารวดเร็วในการถอดยาง
2 . เพื่อช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และเพียงพอต่อความต้องการ
3. สามารถถอดยางรถได้ปริมาณมาก
เพื่อประดิษฐ์เครื่องถอดยางรถจักรยานยนต์
ใช้เวลารวดเร็วในการถอดยาง
สามารถนำไปขยายผลในโรงงานอุตสาหกรรมได้
เพื่อช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และเพียงพอต่อความต้องการ