อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนระบบปิด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย คำสอนทาอุตสาหกรรม
2นาย อัคเนย์ บุญแสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัชพล ไชยรัตน์ปวช.
2นาย ธีรศักดิ์ สุระพันธุ์ปวส.
3นาย เศรษฐพงศ์ พละชัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า ตอนที่ 1 การออกแบบและสร้าง ประกอบด้วยอุกปกรณ์ควบคุม ติดตั้งภายในกล่องอะลูมิเนียม ตอนที่ 2 การศึกษาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่า ระบบควบคุมแบบเดิม ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง 0.997 กิโลวัตต์ชั่วโมง เฉลี่ย 0.2341 บาท อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง 0.050 กิโลวัตต์ชั่วโมง เฉลี่ย 0.1172 บาท ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชายร้อยละ 50.00 และเพศหญิงร้อยละ 50.00 อยู่ในช่วง 46-50 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 30.00 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.678 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 แสดงว่าสามารถใช้งานได้จริง และสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนระบบปิด โดยใช้
บอร์ด โหนด mcu 8266 bluetooth+wifi ISM 2.4 เฮิร์ต ควบคุมการทำงานทั้งหมดของชุดควบพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนระบบปิด
1. ได้อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนระบบปิดที่สามารถใช้งานได้จริง
2. ได้ทราบถึงปริมาณการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศในโรงเรือน
ระบบปิด
3. ลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนระบบปิด
4. นำไปเผยแพร่ให้กับชุมชนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า