รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประดิษฐ์ รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อสร้าง รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง 2) เพื่อศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการจัดทำโครงสร้างรถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง 3) เพื่อศึกษาความแข็งแรงของรถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ ที่จะสามารถรับน้าหนักได้ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุที่ได้ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุในเขตอำเภอเดชอุดม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ ที่มีความเหมาะสมทรงตัวได้และไม่ล้มง่าย
- รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุทีสามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการใช้งาน
ช่วยในการอํานวยความสะดวกแก่ ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่เคลื่อนย้ายไปไหนมาไหน ลําบาก รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ สามารถช่วยอํานวยความสะดวกได้อย่างมาก และยังสามารถช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ประภาดา พวงพุฒอุตสาหกรรม
2นาย โกวิทย์ เคาเลิศอุตสาหกรรม
3นาย ธนากร ปวะบุตรสามัญ
4ว่าที่ ร.ต. อัครวินท์ พละศักดิ์สามัญ
5นาย สุริยา สามแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชานนท์ วงษาเคนปวช.
2นาย อดิศักดิ์ พรหมวงศ์ปวช.
3นางสาว ยุวธิดา ทองรสปวช.
4นาย ภานุพงศ์ สุวรรณจักร์ปวช.
5นาย วิรุฬห์ มุทาพรปวส.
6นาย กฤษดา สุตันตั้งปวส.
7นาย สหรัฐ ทองคำปวส.
8นาย คมสัน กล่ำพุฒธาปวส.
9นาย เจริญยุทธ ระเมิ๊ดปวส.
10นาย ปฐมพงศ์ นิสดลปวส.