ชุดเครื่องประดับนาคาร่วมสมัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทวิพจน์ บุญเหลือศิลปกรรม
2นาย นัฎฐ์กิตต์ จุลพรรณ์ศิลปกรรม
3นาง เมธาวดี มณีนิลสามัญ
4นาย ชานุ จีนแก้วเปี่ยมศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรายุทธ สุขดวงปวช.
2นางสาว สุกานดา สงวนปรางค์ปวช.
3นางสาว ศศิกานต์ จันทร์ช่างพูดปวช.

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

พยานาคหรือนาคาเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของเมือง 12นักษัต หรือเมืองนครศรีธรรมราช คือความยิ่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์และมีวาสนา จึงเป็นที่มาแห่งแรงบันดาลใจในการ สร้างสรรค์ชิ้นงาน ชุดเครื่องประดับ นาคาร่วมสมัย ประกอบด้วย สร้อยคอ กำไล และแหวน โดยใช้ทักษะ ทางด้านงานหัตถศิลป์ ตามขั้นตอน ออกแบบ แกะสลักลวดลาย หล่อหลอมด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับอัญมณี เสริมสร้างบารมี ด้วยหัวนะโมเป็นสัญลักษณ์และเอกลัษณ์ ตามความเชื่อความศรัทธา ของชาวจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ชุดเครื่องประดับนาคาร่วมสมัย เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับร่างกายและโชว์ ประดับอาครารเสริมสร้างบารมีตามความเชื่อความศรัทธาของท้องถิ่นนครศรีธรรมราช เป็นชิ้นงานที่สร้างสรรค์ ตามหลักของงานหัตถศิลป์
-ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายได้ตามความเหมาะสม
-โชว์ ประดับอาคารบ้านเรือน
-เป็นของขวัญของที่ระลึก