I - Plug

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฤกษ์ชัย ปรกแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ชินท์ณภัทร นิลกิจอุตสาหกรรม
3นาย ชัยมงคล พันฤกธิ์อุตสาหกรรม
4นาย ปรีชา มั่นคงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนันท์ เจริญใจปวช.
2นาย อนุชิต วงษ์แก้วปวช.
3นาย สมศักดิ์ -ปวช.
4นาย กีรติ ใจงามปวส.
5นาย คเชนทร์ เหมือนอินทร์ปวส.
6นาย พรหม สังข์ทองปวส.
7นาย บรรณสรณ์ ผิวทองดีปวส.
8นาย กฤษฏา เข็มทองปวส.
9นางสาว มานิตา เพิ่มเครือปวส.
10นาย สุภาพ สระทองแม้นปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

I - Plug จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี internet of things (IoT) ให้สามารถทำงานได้จริง และนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ โดยติดตั้งไว้ในบ้าน ซึ่งสามารถควบคุมการปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านได้ด้วย Smartphone หรือ Tablet ทั้งระบบ Android และ IOS หรือ Computer และ Notebook ผ่านบราวเซอร์เว็บไซต์ www.anto.io

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

I – Plug สามารถเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านได้ด้วย Smartphone หรือ Tablet
I – Plug สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้ใช้งานได้และ ได้ I – Plug ที่ใช้ควบคุมการปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน